Algemene Voorwaarden

Download: 2018 Algemene voorwaarden – Talmor_versie juli 2018

Algemene Voorwaarden

 1. Algemeen
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor organisatie-advisering, training, begeleiding, assessment, evenementen of andere werkzaamheden tussen ons bureau en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.
 2. Grondslag
  Onze offertes en activiteiten zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de (advies-)opdracht heeft verstrekt. Wij zullen de door ons te verrichten (advies-)diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Terbeschikkingstelling van informatie en medewerkers door de opdrachtgever
  Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die voor de uitvoering van de opdracht nodig zijn.
  Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij onze werkzaamheden betrokken (zullen) zijn.
 4. Personeel
  4.1. Wijziging advies- of trainingsteam
  Wij kunnen de samenstelling van het advies- of trainingsteam wijzigen, indien wij van mening zijn dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten adviesdiensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het adviesteam kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met ons plaatsvinden.
  4.2. Het aantrekken of in dienst nemen van wederzijds personeel
  Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, dan in overleg met de wederpartij.
 5. Detachering
  5.1. Opdrachtomschrijving
  Opdrachtgever en opdrachtnemer verplichten zich om binnen twee weken na aanvang van de dienstverlening te komen tot een omschrijving van de opdracht. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de doeltreffendheid van de opgedragen werkzaamheden.
  5.2. Volledigheid van informatie
  Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit nalatigheid, onvolledigheid of onzorgvuldigheid met betrekking tot de informatievoorziening door de opdrachtgever.
 6. Trainingen, bijeenkomsten, evenementen en workshops
  6.1. Wijze van deelname
  1. Een training, bijeenkomst, evenement of workshops is een actieve bijeenkomst, waar van iedereen optimale inzet wordt verwacht.
  2. Van iedere deelnemer wordt verwacht, dat hij de bijeenkomsten op actieve wijze volgt. Indien hij (ook na gesprekken hierover) in gebreke blijft, heeft Talmor het recht deze cursist de verdere deelname te ontzeggen, zonder dat hieraan enig recht op terugbetaling kan worden ontleend. Voor storende gedragingen in de trainingslocatie, buiten werkperioden van de trainingen geldt hetzelfde.
  3. Talmor kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de gedragingen van de deelnemers en de daaruit voortgekomen gevolgen.
  6.2. Keuze trainingslocatie
  1. Om een optimaal werkresultaat te verzekeren, moet de trainingslocatie functioneel voldoen aan de door Talmor te stellen eisen.
  2. Voor trainingen en workshops zal in onderling overleg een geschikte trainingslocatie worden gereserveerd.
  3. Talmor zal, indien de opdrachtgever dit wenst, hierbij haar bemiddeling verlenen.
  4. De noodzaak tot het veranderen van de trainingslocatie kan geen reden zijn tot het annuleren van de gegeven opdracht.
  6.3. Honoraria, prijzen en verblijfskosten
  1. Voor trainingen, bijeenkomsten, evenementen en workshops gelden de tussen de opdrachtgever en Talmor schriftelijke overeengekomen honoraria en prijzen.
  2. Voor alle open trainingen, workshops en alle overige door Talmor georganiseerde activiteiten worden de gepubliceerde tarieven in rekening gebracht, die gelden op het moment van de definitieve opdracht.
  3. Het niet op tijd voldoen van het gedeclareerde bedrag ontheft de opdrachtgever niet van zijn aangegane verplichtingen.
  4. De verblijfskosten worden doorberekend aan de hand van de kosten, die door de trainingslocatie op het tijdstip van het practicum aan Talmor in rekening worden gebracht.
  6.4. Annulering en uitstel trainingen, bijeenkomsten, evenementen en/of 
  workshops
  Boven het gestelde in artikel 7 en 8 van de voorwaarden gelden vanwege het specifieke karakter van trainingen en workshops de volgende aanvullende voorwaarden.
  1. Bij trainingen of symposia met open inschrijving heeft de deelnemer recht op de wettelijke bedenktijd van 14 dagen.
  2. Indien door toedoen van de opdrachtgever en/of deelnemer de uitvoering van of deelname aan een training of workshop voor de overeengekomen aanvangsdatum wordt geannuleerd of uitgesteld, is de opdrachtgever/deelnemer de hierna te noemen percentages van het honorarium verschuldigd:
  Annulering of uitstel binnen drie maanden voor aanvangsdatum:   50%
  Annulering of uitstel binnen twee maanden voor aanvangsdatum:  75%
  Annulering of uitstel binnen één maand:                                                      100%
  Bij latere uitvoering van een geannuleerde of uitgestelde opdracht is derhalve alsnog het totale honorarium verschuldigd boven de annulerings-/uitstelkosten. Indien betaling niet plaatsvindt binnen 30 dagen na de hierboven vermelde data, zal de wettelijk toegestane rente in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever.
  3. De kosten, die de trainingslocatie bij annulering of uitstel aan Talmor berekent, worden in rekening gebracht aan de opdrachtgever, die de inschrijving voor een open practicum of de uitvoering van een training of workshop annuleerde/uitstelde.
  4. Bij trainingen met open inschrijving behoudt Talmor zich het recht voor ombij onvoldoende aanmeldingen de training of het symposium te annuleren.
  6.5. Gedeeltelijke deelname aan traininen, bijeenkomsten, evenementen en workshops
  1. Deelnemers die tijdens een training of workshop niet permanent aanwezig zijn, blijven de totale training- of workshopkosten verschuldigd.
  2. Indien een deelnemer aan een open training of workshop gedurende deze bijeenkomst door ziekte of overmacht gedwongen wordt voortijdig de training te onderbreken, blijven de relevante verblijfskosten voor de gehele periode verschuldigd. In overleg met de verantwoordelijke trainingsmanager kan hij aan een volgend soortgelijke workshop of training deelnemen, zonder opnieuw het honorarium aan Talmor verschuldigd te zijn. De verblijfskosten zijn in dat geval opnieuw volledig voor rekening van de opdrachtgever.
  6.6. Follow up trainingen, bijeenkomsten, evenementen en workshops
  1. Indien een deelnemer geen gebruik maakt van een bijbehorende follow-up, vervalt het recht op het bijwonen van een soortgelijke bijeenkomst.
  2. Indien een deelnemer door ziekte of overmacht niet in staat is de bijbehorende follow-up dag(en) te volgen en dit tijdig schriftelijk aan Talmor meldt, kan hij in overleg een andere follow-up dag van een soortgelijke bijeenkomst volgen.
 7. Tarieven en kosten van de opdracht
  In de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen, zoals opgenomen in onze offerte(s), zijn begrepen onze, reis- en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen worden ze afzonderlijk vermeld. Tenzij anders vermeld op de offerte kan reistijd worden berekend à €50,00 per uur, waarbij het eerste uur niet meegerekend wordt vanwege woon-/werkverkeer.
 8. Betalingsvoorwaarden
  Het honorarium en de kosten zoals in artikel 6 en 7 genoemd, welke niet in de tarieven zijn inbegrepen, worden maandelijks achteraf bij declaratie in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na declaratiedatum.
  Na die vervaldag kan de wettelijke rente in rekening worden gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kunnen wij met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten.
  Is de opdrachtgever/deelnemer in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.
  Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).
 9. Wijzigen van de opdracht, c.q. meerwerk
  De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
  Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal Talmor dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.
  Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zullen wij de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien een dergelijke aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.
 10. Duur en afsluiting van de opdracht
  De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van het trainings- of adviesteam worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die wij verkrijgen en de medewerking die wordt verleend.
  In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van veertien dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever ons hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.
 11. Tussentijdse beëindiging van de opdracht
  Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig éénzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.
  Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever hebben wij vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettings- c.q. omzetverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijks declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.
  Wij mogen van onze bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan onze invloed onttrekken of ons niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd.
  Wij behouden daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voorzover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.
  In geval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.
 12. Intellectueel eigendom
  Modellen, technieken, instrumenten, syllabi en trainingsmateriaal waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht of in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven ons eigendom. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na van ons verkregen toestemming.
  De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voorzover passend binnen het doel van de opdracht.
  Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.
 13. Vertrouwelijkheid
  Wij verplichten ons geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. In het kader van de opdracht zullen wij alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van ons aan derden geen mededelingen doen over onze aanpak, werkwijze en dergelijke.
  Opdrachtrapportages zullen door ons niet worden openbaar gemaakt, vermenigvuldigd of aan derden ter beschikking gesteld zonder toestemming van de opdrachtgever.
  De opdrachtgever mag een dergelijke rapportage openbaar maken, vermenigvuldigen of aan derden ter beschikking stellen, mits bronvermelding plaatsvindt.
 14. Aansprakelijkheid
  Wij zijn aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voorzover deze het gevolg zijn van het door ons niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat wij voor onze werkzaamheden in het kader van die opdracht hebben ontvangen.
  Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan drie maanden hebben geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste drie maanden.
  Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen een jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waaraan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.
 15. Toepasselijk recht
  Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 16. Geschillenregeling
  16.1. Geschillen
  Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlandse Arbitrage Instituut te Rotterdam.
 17. Privacy statement
  Voor het privacy statement verwijzen wij u graag naar de website van Talmor: www.talmor.nl/privacy-statement